Vis

Old Danish Dictionary - vis

Meaning of Old Danish word "Vis", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Vis can mean:

  • to. (isl viss, sv vis)
  • 1) vid- ende, havende kundskab om; — blive (vorde) v. (isl verda viss) »: blive var, få at vide; der blef hun thi viflue wiss. DF IL 1530; ther the komme tiill Bouessundt, ther» bleffue the thøriis ender viis, sst. III. 665a; IV. 152b; skulle hertog A blefvitt thet viss (1357). Rsv IL 109; bliffuer D dette vijss, wi faar der aff en ringe prijss. Reh 65; — PL% I. nr 9 (ovf. LIL. 571bs7); wi ere det icke vden skade vijs vorden. HvfIX. qq1"; jeg dett vell vijs er vorden. TkA IX. 81. — gøre v. 0: a) under- rette om, Jade vide; enn fremedeige giorde mig viss, hoss Dalila soffuer Samsonn nu. Reh 172; prouist Æ gjorde hannem vijs, at kongens herredag skulde vere opsat. Hvf IL 273 (mulig i het. b)); huilchen giort dem viss at ville gaae til Øsell (1676). NAM IV. 8. — b) indbilde; giorde hannom wiiss, att Bell sculle wære een Jeffuendis gud. T 132; huilcke giorde hamnom viiss paa, kong F icke vaar tilstede.re 4 Hvf VIII. 339; giorde hand moder wijs, ad hand ded thil Lyprig wiste paa ded dyreste ad forhandle (1609) RaU IV. 546; (1668). DS VI. 28 (ovf. IV. 5%a48); haffde slosf. giort mig wiiss paa, att hun haffde worren ecte-gifit. Jm 234, 116. — være 0: vide; der aff war ieg lige vilss Jm 23. Jf nuv, lige klog.
  • 2) hav ende bevidsthed; DM I. 20 (ovå » IV. 809211); — fuldvis o: havende sin fulde forstand (bevidsthed), M. — 8) vis, klog; han var visere [en alle menniske]. "1 Kg 491 (ÆB 0 figd. overs.); the wijse aff østen fram komme. Matt 22 (1524 og flød, overs.); hvem er wijss oc beholder thette. Ps 1074 (FV og flgd. overs.); KhS IV. 792 (ovf. INn. 80818); Etym 1105 (u sapiens); samme hund war icke smuk, men meget troe oc wiiss. Jm 206 not 1, 116; PSO I. 482 (ovf. I. 55601). Som det vil ses, kendes det i skrivemåden, at vis og vis opr. ere samme ord, jf Schul V. 799bs7. Jf udag-, fore, for-, høj-, log- (II. 730 bso), næse-, over-, ret-, s(j)elv-, skarpe-, skæl, snude-, spørge-, u-, vej-, vejr- (u væder), vel-, vrang, fuldv. (ovf. lø).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back