Kirkedør

Old Danish Dictionary - kirkedør

Meaning of Old Danish word "Kirkedør", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kirkedør can mean:

  • no.; de hugger mig till en kiercke-dør, foruden vaad, forinden tør. Grundtv., Folkev. II. 2182. — sostaaifork. o: i kirken; att the icke skulle ;tage thennom nogenn høstruer, vdemn hegpliftne wid oc giiffuen tilsamen aff preslerne. for kyreke dørrenn (1550). D. Mag. 4. R. V. 314; naar i ere ickun troloffuede eller hiemme til sam- men giffne aleniste oc icke komme for kirckedørren til sammen oc lade eder vie. Pallad., Visitatsb. 82.25-05; at i aldeles ingen hustruer tage til eder, uden i tilforn ere udi præstens overværelse trolovede og for kirkedøren sammenviede (1559). Rørdam,K irk el.:0II. 39, 341. Smlgn. Schlyter, kirktu-dyr. — Kirkeeng. no. en eng til- hørende en kirke; her Peder Blegh brugett ssamme engh for Reszen rette kiercke engh (1537). Dipl. Viberg. 208. Præsten havde ret til at bruge engen som erstatning for udgift til vin og brød, se anf. st. — Kirkefrid (-fred), no. 1) fred iog på vejen til og fra) en kirke; som oc brude kirkefreethith Kubbethorpe kirke (1408). Malb., o. Peters. 345; kirkefrith. sst. 347: skal kirckefred regnis, fraa mand drager frann sit huus ret weigen. til kircken oc siden fran kireken oc weigen hiem til sit huus egen (1558). Rosenv., Gl. L. IV. 265; wille wii saadanne wchristelig kiercke fred vdi domkierck- erne sam well som andre kiercker al- delis haffue affskaffett, saa saadanneotillfucht till kierckerne iche schall komme nogen modtuillig till bedste eller beskyttelse (1587). Finni Jo- hannæi, Hist. eccl. Islandiæ. IHI. 28. Smlgn. isl. kirkjutridr. — 2) brud på kirkefreden og bøder for dette; undtagett mandslet, kiercke- fredt, oc hwo som slaar eller violerer prester oc kleroke, kiercke (1527). n. D. Mag. V. 304; adelen tager bøderndertagett mandtslett, kyrkefridt (1527). Rosenv., GI. L. IV. 188; tha bøde hand therfor efter lougen oc til sit herskaff x lod sølff for tingfred oc kirekefred (1558). sst. IV. 265; efftherthij at offthe er kommen klage, at mange slaa huer andre y kirekerne och paa kiergaarde, tha wille wy, at kierckefredt skal straffis (1542). Rør- dam, Kirkel. I. 206; de hafide afft, hues sagefald oc straff for bands sager, kirckefred, som kronens oc adel- ens bønder vaare faldne til dennom. Hvitf. IX. 22. Smlgn. bytrid 2) og gude fred (u. gud) ovf. — Kirkefiæ. no. kirkeskat. Moth. Smlg, isl. kirkjufé og fæ 2) ovf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᚽᚦᚯᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

eng.
engelsk.
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back