Den

Old Danish Dictionary - den

Meaning of Old Danish word "Den", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Den can mean:

  • pers. og påpeg. sto, om per- soner; haffde hand en eniste søn, den sendte hand. Mark. 12.6 (Chr. Peder- sen, 1550; 1647); handt scall haffue.Jadtt bede om hans datther til'egte och. will thendt icke nu haffue (1554). Ro.- senv., G1.D. II. 142; hun skulde till sig thage hans datter, jomfru Elsse Muncks- datter, oc thend upfødde (1567). sst. TIK. 45; findis en vnderlig bistori om. en spillemand ... den prøffuede. sin. konst met kongen. Hvitf. I. 199; hertug Knud aff Bleginde, hans halfi- broder paa fæderne, den fangede havd: sst. II. 181; bygger nogen mandt en ny skib, daa skall den giffue for huer skib (1583). n. D. Mag. II. 230; wi haffver ;oss enn datter; denn haffver.jeg i ocloster indgiffvet. Gruvudtv., Folkev. IV. 525; det var i brug en fange løs at give, saa dend kand ved livet blive. E. Naur. ml. Smlgn. Holberg. Mindre poet; Skr. v. ; eLiebenberg. 8307-8. — hsf.: thi (sl. bvi.) ; at fry. oc at hæmlæ æffther thy, som landz loghen til sygher. Molb. o. Peters. 4 thet Får hvn. gifuit eftber thy, som henne breff ther Én. Inde-(1401) n. D. Mag. V. 2; rættæ ower hanmum effther thi, som theris byræth uthviser. Rosenv., G1.L. V.88. — i thi = a) i det; hand oben- barædæ ther syn dene søn j tj, ath hand ther tok mandom. Mandev. Rejse. 2.0; j thy then frue melte så, tha fieldh hwn å v wed. Romant i . I 82 — ther. sst. II. 5 På tan beg at het kam megh 28til mot ræt sie, thermeth ger skiel fcFra idet samme; i thy wog- nede keyseren. Romant. Digtn. JIl. 26.16; i thi kam Roland rænnende. sst. VIL 70. = i'det. Ohr. Pe- dersen. V. 20.5; 48.10. Smlgn. thi. — ejef.: des (isl. bess.); thennæ for- Gigelsn” Mol. 5. Foters. 8; tes tilligelsæ.: Molb. 0. ers. 8; siworth keyseren var, Romani Digtn. SL;Ed et fu mæn. sst. Josva. 24.10); inden thess schallr . L Lo TV 14; som do landes brug en. Hvitf. IV. 89; JI. 882. Smign. bio. des. — Gud, som den kongelige stad med desen inbyggere sparit hafver. Suhm, Saml. IL 3. 152; saadanne høye stæder, dessen græs voxer Jangt. & Berntsen, i 96; 1. 128. Sælg. t: dessen. — til des = a) indtil; Jadhesuo standet wrørt på bodhe sidher, til thes pæstæ ræter thing vorther (1396). Molb. o. Peters. 36; hwor forware syn wecht natten. ouer til thes, at then samme klocke ringes (1443). the brudæ Gutz buth. Lucid. 28; sst);havmum. son lenge ærie til thess, at han gaff sin and w Hell: Kvinder. 57.25. Romant. Digtn. ILb)- for(at); iach fortidæ gemæ tætti liff til thess, at jec mottæ thet foa. Hell. Kvinder. 57.s; alt thet, ther thu vilt me giffue "til tess, at ie skulde" mit legome smitte. sst. 102;th réth mannæskæ . stridær hver daw til thes, ath. han maa voctæ sin æræ. Eueid. 5 t. r e) hidtil; takke vi liver god mand, at ingen til- des have giort Få saadant hovmod 6 uskie) (1549). n..D. Mag. 1. 159; for thenå ek sigedte sehylld, som kong. magtz. haffuer fornuromitt til thess att haflue merit holden (1880). sst. VI. 154; indbyggerne, som for- medelst idelig skat nock till diss haffuer veret besueret. Hvitf. II. 192; efftherdi till diss seduanligtt haffuer weritt holld- enn udi, rigemne, ret (1590). Ro- senv., . D. . ; P. D.32. — under des = imidlertid; nder mæ kom Kuniogin 8 lande, . n. D. Mag. - . D. Mag. V. ; wnder - klaffe. the gudz sendbed. Tavsen, 212; vnder. dess ey bruge nogen løs. oc vnytte collatze tale. Tavsen, Post..vinterd. 104; wnder des flittelig ad-. wore dennem. Kirkeordinans. 15% g1, c6. Smlgn. nt. under los» alle meth en roor. Tneid.'E 36; ål - . 8,26; dy sa selve kiemnes veder. Roman. 3; rukt. G1. n. I = the. . IL 158; til "8 tieners ophold, som predicke i sål kiøbstederne. Kirk oordinsrer 72; thi. nv., Gl. D. IL 119; Wrsle (ky 1ete på hanne Oydh ad gjøre etters k. matt. størrer hyelp..» gaff thy megh tyl kende (1543). Geh. Årk. ÅrsD. w. 246; dy redå dem till thingge. run tv, I ol ar 200D (dy danske. sst; 3 le med somigem dong, s5t.1V. 14 n. - — 3 wii heelse alle thom: (199). Molb 0. Peters. 81; thøm. sst. ær ouer thom, som her amot by e( 3 Geh. Ark. Årsb. II. 29; som I thom ynt og gut hane (142 » d N eid. 34: sancta Katerina hugde sig om huors lun, skulde om DUE — ell. vinder. 73 95 I Mandev, Rejse. 16.6; (1469), D. Mag. I. 155; for Drepiæ si

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚽᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back